تصاویر مسجد النبی

مسجد انبی داخل

مسجد انبی داخل

مسجد النبی شب

مسجد النبی شب

مسجد النبی روز

مسجد النبی روز

 

تصاویر مسجدالنبی در مدینه

 

 

عکاس: دایان ایزدی