حج عمره در واقع سیر و سلوکی عارفانه است و از جهاتی شبیه به سفر آخرت و مرگ برای انسان است زیرا در این سفر نیز مانند سفر ابدی انسان با دو قطعه لباس سفید و ساده بوده و از خانواده و همه عزیزان دور می شود و از تمام دلبستگی ها و اموری که انسان را وابسته کرده دل می کند . پس حج نوعی آمادگی برای حضور در محضر خداوند متعال است و بریدن از تمام مادیات و معنویات است.

حج یعنی بریدن از تمام مادیات و تعلقات و وابستگی ها و تمام توجه به خدا و حضور او در همه صحنه هاست و باید سیره پیامبران را بیاموزیم و آن ها را الگوی راه خویش قرار دهیم.

اولین گام در آمادگی برای انجام عمل حج آگاهی از ارزش آن هاست.