راهنمای حج (قسمت دوم)

برای تفصیل فرضها، واجبات و سنتهای حج به جدول ذیل مراجعه کنید:

    آدرس اصلی سایت میقات حج:       http://www.mighathaj.com/

 جدول احکاِمِ حج طبق مذهب حنفی
 حکم آن در مذهب حنفیعمل
 فرض (بمجرد استطاعت)حج
 سنت مؤکدهعمره
 فرضاحرام
 فرضنیت
 سنتیکجا بودن احرام با نیت
 واجباحرام از میقات
 سنتغُسِلِ احرام
 سنتعطر زدن برای احرام
 سنتادا نمودن دو رکعت نماز احرام
 سنتتلبیه
 سنتنیت طواف
 واجبشروع طواف از حجر اسود
 واجبقدم زدن در طواف (در صورت توانائی)
 واجببا وضوء ادا نمودن طواف
 فرضادای طواف در داخل مسجد
 واجبهفت دورۀ طواف
 واجبیکجا ادا نمودن دورهای طواف
 واجبدو رکعت نماز بعد از طواف
 فرض (رکن)طواف زیارت
 واجبسعی بین صفا و مروه
 واجبادا نمودن سعی بعد از طواف
 واجبنیت سعی
 واجبشروع سعی از صفا و ختم آن بر مروه
 واجبقدم زدن درسعی (در صورت توان)
 واجبهفت دورۀ سعی
 سنتیکجا ادا نمودن دوره های سعی
 واجبتراشیدن یا کوتاه نمودن موها
 سنتحاضر بودن در منا در شب عرفه
 فرض (رکن)حاضر بودن در عرفات روز عرفه
 واجبیکجا ادا نمودن نمازهای شام و خفتن در وقت نماز خفتن در مزدلفه
 واجبماندن در مزدلفه صبح ِ عید (حد اقل به اندازۀ یک لحظه بعد از داخل شدن وقت نماز صبح)