تصاویر مسجدالشجره

 

 

 

 

مسجد شجره

مسجد شجره

تصویر مسجدالشجره در مدینه

 

 

 

 

عکاس: دایان ایزدی